Obchodní podmínky | batz.cz
Poštovné zdarma nad 1700 Kč

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a definice

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti společnosti Torra, s. r. o., se sídlem Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika, IČ: 455 867 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislave, oddíl: Sro, vložka č. 25685 / T (dále jen prodávající) a kupujícího (dále jen kupující) při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.batz.cz (dále jen batz.cz) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen kupní smlouva).

 

2. VOP vstupují v platnost od 01.11.2016

 

3. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy, pokud jde o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu, vyplývající ze zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně Zákona SNR č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito VOP nezměněny.

 

5. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím e-obchodu na batz.cz.

 

6. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu na batz.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem e-shopu.

 

7. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku prodávajícího na batz.cz

 

8. Kontaktní údaje prodávajícího pro kupující:

 

- Korespondenční adresa (adresa na vrácení zboží)

TORRA s.r.o.

RADMIL - BATZ.CZ
U Stadionu 3182/6
690 02 Břeclav

 

- E-mail: info@batz.cz

 

9. ZÁKONNÁ INFORMACE O PODMÍNKÁCH A možnosti řešení sporu alternativními:

 

"Pokud má spotřebitel pocit, že byla porušena některá jeho spotřebitelská práva, může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů, a to buď přes evropskou platformu nebo na příslušných Slovenské orgánech podle Zákona o alternativním řešení sporů.

 

Nicméně předtím, než spotřebitel přistoupí k tomuto kroku, musí se nejprve obrátit na e-shop s žádostí o nápravu. Teprve po obdržení odmítavé odpovědi nebo pokud do 30 dnů odpověď nebude zaslána vůbec, může spotřebitel podat návrh na zahájení řešení sporu. Návrh může spotřebitel podat do lhůty 1 roku od zamítnutí výše zmíněné žádosti, přičemž pro všechny spory platí, že jejich hodnota musí dosahovat alespoň 500 Kč.

 

Příslušnými orgány pro doručování a řešení podnětů jsou:

 

- Sl

- Soukromé subjekty alternativního řešení sporů, zapsané v Seznamu vedeném Ministerstvem hospodářství na webstránce: http: //www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

 

Pokud spotřebitel podá návrh na zahájení řízení, výše uvedené subjekty oznámí e-shopu začátek řešení sporu a doručí všechny potřebné doklady spolu s výzvou k vyjádření se k předmětným skutečnostem ve lhůtě minimálně 15 dnů. E-shop je povinen poskytnout součinnost při řešení takového sporu, jinak mu hrozí pokuta od České obchodní inspekce ve výši od 15000 do 300 000 Kč.

 

Celé řešení sporu by mělo být ukončeno do 90 dnů od zahájení. Ve složitějších případech může být tato lhůta prodloužena o 30 dní, a to i opakovaně. Pokud obě strany projeví zájem o smírné vyřešení sporu, výše uvedené subjekty vypracují dohodu o vyřešení sporu. Dohoda je pak pro obě strany závazná.

 

Alternativní řešení sporů je bezplatné. Oprávněná právnická osoba může požadovat při iniciaci sporu poplatek maximálně ve výši 150 Kč včetně DPH. Platforma pro podávání návrhů je http://ec.europa.eu/odr ".

 

II. objednávka

 

1. Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

 

2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje nebo vyplnil registrační formulář chybně.

 

3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a je závazná.

 

4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího do 24 hodin od jejího doručení prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami nedošlo.

 

5. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě prodávajícího. V případě zjištění neshod, týkajících se obsahu elektronické objednávky, potvrzené prodávajícím, je kupující povinen o tom neprodleně uvědomit prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu info@batz.cz.

 

6. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

- Identifikace kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, telefon a e-mailová adresa.

- Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis.

- Množství objednávaného zboží.

- Adresa místa dodání zboží (pokud nebude uveden tento údaj, předpokládáme, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště kupujícího).

- Okamžik dodání zboží (den, hodina), pokud se kupující dohodne s prodávajícím odlišně, jak je uvedeno ve VOP.

- Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, předpokládáme, že na převzetí dodávaného zboží je oprávněn kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).

 

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, bude se pokládat za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a vyzve ho k odstranění nedostatků v elektronické objednávce a na její případné upřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících elektronickou objednávku prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

 

III. Storno objednávky

 

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího.

 

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

- V případě objednávky na dobírku, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo / nedostupný / neodpovídá na e-maily atd.).

 

- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že nastane tato situace, prodávající bude kontaktovat kupujícího s cílem dohodnout se na dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15 kalendářních dnů.

 

 

IV. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 

1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 7 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by prodávající nepředal kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 (zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů) povinen předat, je tato lhůta 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby začíná trvat 7-denní lhůta. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 (zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů).

 

2. Oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu dodány. Na rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, ze kterého byl kupujícímu zboží odeslán.

 

3. Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet kupujícího včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl chyby.

 

4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude zpět vráceno na náklady kupujícího.

 

V. Cenové podmínky

 

1. Kupní cena zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím batz.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží.

 

2. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty.

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na batz.sk s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné okamžikem jejich zveřejnění na batz.cz.

 

4. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží, které již kupující objednal.

 

5. V případě, že se v internetovém obchodě batz.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např., Jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena 30 Kč, prodávající nemá povinnost zboží dodat za chybnou cenu, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za řádnou cenu. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit.

 

VI. Poštovné a balné

 

1. Prodávající si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem, potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

 

2. Prodávající si poštovné účtuje. Podrobnosti o způsobu a ceně dopravy jsou uvedeny v části Doprava a platba zboží.

 

VII. platební podmínky

 

1. Platby se provádějí v měně Čk a prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

 

- PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je kupujícímu zaslán zboží po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet Torra, s.r.o., VUB: IBAN: SK42 8330 0000 0029 0097 4942 Variabilní symbol: číslo elektronické objednávky.

 

- PLATBA NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby zaplatí kupující kupní cenu při převzetí zboží od kurýrní společnosti  GLS.

 

 

VIII. dodací podmínky

 

1. Dodávky elektronicky objednaného zboží bude podle dostupnosti zbožní a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající potvrdil přijatými elektronické objednávky kupujícího, a to na místo dodáním uvedené v elektronické objednávce.

 

2. Kupující je informován o zasláním zboží prostednictvím e-mailu.

 

3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní Společnosti GLS Přímo do rukou kupujícího, na adresu místo dodání uvedenou v elektronické objednávce.

 

4. kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat kupujícího před dodáním zboží kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodáním zboží.

 

5. V případě, že kupující nebude přítomen v době, ktery si s kurierska službou závazně dohodl, na Misto dodání a nezmocní jinou osobu za Převzetí zboží, kupující odpovědím za škodu, ktera vznikla prodávajícímu Nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodáním zboží kupujícímu. Náklady opětovného dodáním zboží kupujícímu Znáší kupující.

 

6. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího momentem jeho Převzetí a zaplacení kupní ceny.

 

7. zasielka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzatou zboží je kupující povinen Vybrat vše, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podpis Potvrzení o převzatou zásilky. V případě jeho poskození je nezbytné pro Mies dodáním zboží spisů s přepravcem protokol o zjištěných chybách, způsobených během přepravy. Pokud kupující zboží převezme I přes evidentnímu poskození obalu, prodávající z tohoto Dovod neuzná případné pozdější reklamacím.

 

8. Za neposkodene, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, ktera je přelepen ochrannou páskou prodávajícího. Dopravce je povinen předat zboží kupujícímu po položkách a na Miste Spiše zapisnici. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

 

9. Zboží dodává prodávající výlučně na území České republiky.

 

10. Dodání zboží na území členských Statové Evropské unie, příp. jinych Statové se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. Další dodacích podmínek Mezi kupujícím a prodávajícím.

 

IX. Storno - formulář na výměnu a reklamaci zboží (kliknutím stáhnete)

 

1. Kupující je povinen vyplnit STORNO FORMULÁŘ v případě:

 

- Odstoupení od kupní smlouvy do 30 kalendářních dnů

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze tehdy, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

 

- Vrácení neobjednané zboží

V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující nehradí manipulační poplatek za náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží.

 

- Kupující požaduje výměnu zboží v důsledku nevyhovující velikosti zboží

V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nevyhovuje z důvodu velikosti, má právo převzaté zboží vrátit a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Výměnu zboží lze provést pouze v případě, že to umožňují skladové zásoby prodávajícího.

 

Kupující nehradí manipulační poplatek za náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží (výměna). Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající dodá zaměněn zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí vyplněného formuláře s dokladem o koupi a převzetí zboží nebo mu v této lhůtě oznámí, že požadované zboží nemá skladem a vyřídí žádost podle tohoto článku Reklamačního řádu.

 

- Kupující si uplatňuje právo za chyby z odpovědnosti prodávajícího. V případě reklamace si kupující může uplatnit právo na poštovné v částce běžného poštovného přes Slovenskou poštu. Poštovné nad rámec běžného poštovného přes Slovenskou poštu hradí kupující (např. Kurýrem).

 

Bližší podmínky jsou upraveny v článku IV. tohoto Reklamačního řádu - záruční lhůta, záruční podmínky.

 

2. Povinné údaje v Storno - formuláři na výměnu a reklamaci zboží

 

- Kupující je povinen uvést ve formuláři následující údaje: číslo objednávky; datum převzetí zboží kupujícím; jméno a příjmení kupujícího, rodné číslo, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo kupujícího; místo dodání zboží; adresa, na kterou má být v případě výměny dodané vyměněné zboží; popis zboží, které kupující žádá zaměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží a způsob zabalení zboží; název a číslo bankovního účtu kupujícího, název a kód banky, ve které je účet veden; datum, místo a podpis kupujícího.

 

- Kupující je povinen přiložit k formuláři originál dokladu o koupi z e-shopu batz.sk a koupené zboží v původním balení.

 

- Pokud formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi, případně pokud zboží není zaslán prodávajícímu v původním obalu, prodávající e-mailem vyzve kupujícího k doplnění chybějících údajů / dokladů / obalu.

 

- Pokud prodávajícímu není zaslán reklamované zboží, předpokládá se, že kupující si neuplatnil reklamaci.

 

- Pokud kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 dnů ode dne zaslání e-mailu od prodávajícího, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení (výměny), reklamace a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři .

 

- Zboží, které je předmětem vrácení (výměny), reklamace, musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení (výměny), reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení (výměny), reklamace, nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

 

- Kupující je povinen kompletně vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení (výměny), reklamace, na adresu sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

 

- Celková částka za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu, snížená o manipulační poplatek / poplatky /, bude převedena na účet kupujícího, který je uveden ve formuláři, do 7 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s kompletními požadovanými doklady as zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1 tohoto článku.

 

X. Záruční podmínky a záruční lhůta

 

1. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční lhůtu 24 měsíců.

 

2. Záruční lhůta začíná běžet v den předání zboží kupujícímu.

 

3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která zároveň slouží jako záruční doklad a dodací list.

 

4. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího v e-shopu batz.cz a současně zboží zcela zaplacen.

 

5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na adresu sídla prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení včetně požadovaných dokladů.

 

6. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.

 

7. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád, zveřejněn na batz.cz.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 

1. Prodávající uchovává osobní údaje, poskytnuté kupujícím, výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a na nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

 

2. Prodávající nevydá údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím e-obchodu na batz.sk kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

 

4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.

 

5. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

 

6. Kupující souhlasí se zpracování a výrobě osobních údajů pro účely remarketingu s využitím dostupných legálních online nástrojů

 

XII. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 

1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

 

2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení odborné péče, zejména válka, povstání, stávka, teroristický útok, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

 

3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 tohoto článku VOP, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

 

4. Vznik neočekávaných technických závad nebo poruch v logistice osvobozuje prodávajícího od dohodnutých závazků.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Při nákupu zboží na batz.sk se od kupujícího očekává znalost technických možností internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

 

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na batz.sk. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje kupujícího.

 

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na batz.sk mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z batz.sk

 

5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na batz.sk.

 

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit nebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na batz.sk.

 

7. Strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou dohody.

 

8. Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu zároveň kupující stvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP prodávajícího.

 

 

V Tešedíkovo dne 1. 11.2016

Torra, s.r.o.

provozovatel e-shopu batz.cz