0
Nákupní košík je momentálně prázdný.

Obchodní podmínky

Máte problém s naší společností? Chcete podat stížnost? Nebo jen chcete vědět více o naší společnosti?
Ozvěte se nám:
Email: info@batz.cz
Telefonní číslo: +421 905 607 245
Chcete řešit spor mimosoudní, alternativní, on-line prostřednictvím ODR platformy?
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. Klikněte na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.deliashop.sk (dále jen "VOP")

I. Obecná ustanovení a definice

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti společnosti Torra, s. r. o., se sídlem Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika, IČ: 455 867 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislave, oddíl: Sro, vložka č. 25685 / T (dále jen prodávající) a kupujícího (dále jen kupující) při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.batz.cz (dále jen batz.cz) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen kupní smlouva).

Údaje o prodávajícím
Torra, s. r. o.
Adresa: Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka číslo: 25685 / T Sklad (příjem, výdej zboží): Cintorínska 68, 925 06 Čierna Voda ( Okres Galanta )
IČO: 455 867 64
IČ DPH: SK2023047917 DIČ: 2023047917
Telefonické objednávky: +421 905 326 621
Kontaktní email: info@batz.cz
Informace ohledně zboží: : +421 905 326 621
Bankovní spojení: Bankové spojení Fio Banka : 2900974942/2010
IBAN: SK4283300000002900974942
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Kontrolní úřad:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Staničná 9, 950 50 Nitra 1

3. Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy, pokud jde o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu, vyplývající ze zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně Zákona SNR č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito VOP nezměněny.

5. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím e-obchodu na batz.cz.

6. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu na batz.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem e-shopu.

7. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku prodávajícího na batz.cz

8. Kontaktní údaje prodávajícího pro kupující:

- Korespondenční adresa (adresa na vrácení zboží)
TORRA s.r.o.
RADMIL - BATZ.CZ
U Stadionu 3182/6
690 02 Břeclav

- E-mail: info@batz.cz

II. 0bjednávka

1. Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje nebo vyplnil registrační formulář chybně.

3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a je závazná.

4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího do 24 hodin od jejího doručení prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami nedošlo.

5. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě prodávajícího. V případě zjištění neshod, týkajících se obsahu elektronické objednávky, potvrzené prodávajícím, je kupující povinen o tom neprodleně uvědomit prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy, zaslané na e-mailovou adresu info@batz.cz.

6. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
- Identifikace kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, telefon a e-mailová adresa.
- Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis.
- Množství objednávaného zboží.
- Adresa místa dodání zboží (pokud nebude uveden tento údaj, předpokládáme, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště kupujícího).
- Okamžik dodání zboží (den, hodina), pokud se kupující dohodne s prodávajícím odlišně, jak je uvedeno ve VOP.
- Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, předpokládáme, že na převzetí dodávaného zboží je oprávněn kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).
Objednávat je možné následujícími způsoby:
a. prostřednictvím elektronického obchodu http://www.batz.cz/
b. telefonické objednávky: +421 905 326 621,
c. emailové objednávky: info@batz.cz
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, bude se pokládat za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a vyzve ho k odstranění nedostatků v elektronické objednávce a na její případné upřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících elektronickou objednávku prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
7. Prodávající je za jistých okolností stanovených prodávajícím oprávněn žádat potvrzení objednávky (telefonicky nebo písemně) kupujícím, např. pokud hodnota objednávky kupujícího je nad 3800KČ, zboží se má dodat mimo území České republiky. V případě odmítnutí potvrzení objednávky kupujícím, se objednávka považuje za neplatnou. Kupující bere na vědomí, že v uvedeném případě nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
6. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
8. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
9. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky, ledaže by se strany dohodly jinak.

III. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího.

2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- V případě objednávky na dobírku, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo / nedostupný / neodpovídá na e-maily atd.).

- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že nastane tato situace, prodávající bude kontaktovat kupujícího s cílem dohodnout se na dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15 kalendářních dnů.

IV. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy


1. Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho web stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího spotřebitele a potvrzením o přijetí objednávky, které je zasíláno prodávajícím a obsahuje souhrn objednávky s aktuálním zněním VOP, reklamačního řádu a jiných zákonem předepsaných dokumentů.
2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny a informace o dodání, resp. Dostupnosti zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, ve smyslu článku IV. VOP nebo na základě zákonných důvodů.
3. Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost.
4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude zpět vráceno na náklady kupujícího.

V. Cenové podmínky

1. Kupní cena zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím batz.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Veškeré ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou smluvní, platné a konečné.

2. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty. Cena za zboží nezahrnuje poplatky za dopravu a jiné specifické poplatky, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od konkrétní volby kupujícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na batz.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné okamžikem jejich zveřejnění na batz.cz.

4. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží, které již kupující objednal.

5. Akční ceny produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

6. V případě, že se v internetovém obchodě batz.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např., Jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena 30 Kč, prodávající nemá povinnost zboží dodat za chybnou cenu, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za řádnou cenu. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit.

VI. Poštovné a balné

1. Prodávající si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem, potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.
2. Prodávající si poštovné účtuje. Podrobnosti o způsobu a ceně dopravy jsou uvedeny v části Doprava a platba zboží.
3. Cena dopravy je obvykle uvedena v rámci procesu objednávky a při potvrzení objednávky. 2. Obvyklá cena dopravy zboží kurýrem na dobírku v rámci České republiky:
0,1 - 5 kg – 150KČ
5,1 - 10 kg – 200KČ
4. Při objednávce nad 1700KČ s místem doručení na území České republiky je cena dopravy zahrnuta v ceně objednaného zboží

VII. platební podmínky

1. Platby se provádějí v měně CZK a prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

- PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je kupujícímu zaslán zboží po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet Torra, s.r.o., FIO: IBAN: SK42 8330 0000 0029 0097 4942 Variabilní symbol: číslo elektronické objednávky.

- PLATBA NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby zaplatí kupující kupní cenu při převzetí zboží od kurýrní společnosti GLS.

-ONLINE PLATBA PŘEDEM: platbou prostřednictvím platební karty
Po vytvoření objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu banky, kde zadá potřebné údaje. Pokud bude transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Jde o rychlou, bezpečnou a pohodlnou formu možnosti platby.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky


1. Dodávky elektronicky objednaného zboží bude podle dostupnosti zbožní a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů, v závislosti na zvoleném způsobu platby. Maximální lhůta dodání zboží je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

2. Kupující je informován o zasláním zboží prostednictvím e-mailu.

3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní Společnosti GLS Přímo do rukou kupujícího, na adresu místo dodání uvedenou v elektronické objednávce.

4. kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat kupujícího před dodáním zboží kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodáním zboží.

5. V případě, že kupující nebude přítomen v době, ktery si s kurierska službou závazně dohodl, na Misto dodání a nezmocní jinou osobu za Převzetí zboží, kupující odpovědím za škodu, ktera vznikla prodávajícímu Nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodáním zboží kupujícímu. Náklady opětovného dodáním zboží kupujícímu znáší kupující.

6. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího momentem jeho Převzetí a zaplacení kupní ceny.

7. Zásilka se zbožím neobsahuje fakturu. Faktura je odeslána elektronicky v příloze expedičního emailu. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozeno a podepsat potvrzení o převzetí zásilky. V případě jeho poskození je nezbytné na míste dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných chybách, způsobených během přepravy. Pokud kupující zboží převezme I přes evidentnímu poskození obalu, prodávající z tohoto důvodu neuzná případné pozdější reklamaci.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

V případě neúplné nebo poškozené zásilky je toto kupující - podnikatel povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@batz.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího - podnikatele práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
8. Za neposkodenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, ktera je přelepen ochrannou páskou prodávajícího. Dopravce je povinen předat zboží kupujícímu po položkách a na a na místě sepsat zapisnici. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

9. Zboží dodává prodávající výlučně na území České republiky.

10. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jinych států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

IX. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení odborné péče, zejména válka, povstání, stávka, teroristický útok, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 tohoto článku VOP, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

4. Vznik neočekávaných technických závad nebo poruch v logistice osvobozuje prodávajícího od dohodnutých závazků.

X. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@batz.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné
právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 CZK. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 150 CZK s DPH. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhrsr.sk.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Při nákupu zboží na batz.cz se od kupujícího očekává znalost technických možností internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na batz.cz Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje kupujícího.

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na batz.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z batz.cz

5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na batz.cz.

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit nebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na batz.cz

7. Strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou dohody.

8. Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu zároveň kupující stvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP prodávajícího.

9. Rozhodným právo pro smluvní vztahy je právo České republiky. Pravomoc rozhodovat o věcech v spojitosti se smluvním vztahů mají soudy České republiky.


Tyto VOP jsou platné a účinné od 02.01.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Toto ustanovení se nevztahuje na již uzavřené smluvní vztahy.V Tešedíkovo dne 02.01.2020
Torra, s.r.o.
provozovatel e-shopu batz.cz

Pozor, tato stránka využívá cookies a jiné technologie sledování na rozlišení jednotlivých počítačů, na individuální nastavení služeb, analytické a statistické účely i pro přizpůsobení zobrazení obsahu a reklamy. Tato stránka může obsahovat cookies třetích stran. Pokud budete pokračovat v používání stránky, předpokládáme, že Vám vyhovuje aktuální nastavení Vašeho prohlížeče, které však můžete kdykoli změnit, a to přímo ve svém prohlížeči. Více informací o zpracování Vašich údajů na získáte TU OK