Reklamační řád | batz.cz
Poštovné zdarma nad 1700 Kč

Reklamační řád

I. Obecná ustanovení

 

 

 

1. Reklamační řád upravuje postup společnosti Torra, s. r. o., se sídlem Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika, IČ: 455 867 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislave, oddíl: Sro, vložka č. 25685 / T, (dále jen prodávající) a kupujícího (dále jen kupující) při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží.

 

 

 

2. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky se Reklamační řád stává pro kupujícího závazným.

 

 

 

3. Reklamační řád je veřejně přístupný na internetových stránkách batz.cz a v sídle prodávajícího na adrese Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo

 

 

 

4. Reklamace uplatňuje kupující písemně na adrese provozovny prodávajícího:

 

TORRA s.r.o.

RADMIL - Batz.cz
U Stadionu 3182/6
690 02 Břeclav

 

, v souladu s tímto Reklamačním řádem, zejména s jeho čl. III.

 

 

 

II. Kontrola zboží po převzetí

 

 

 

1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat obal, ve kterém je zboží zabaleno. V případě poškození obalu je kupující povinen na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud kupující zboží převezme i navzdory poškozenému obalu, prodávající neuzná případné reklamace.

 

 

 

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

 

 

 

3. Pokud kupující zjistí poškození nebo neúplnost zboží podle bodu 2 tohoto článku Reklamačního řádu, je povinen do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky uplatnit takovou reklamaci u prodávajícího, jinak se dodávka považuje za kompletní a bez vad. Pokud tak kupující neučiní, reklamace z tohoto důvodu nebudou prodávajícím uznány. Postup uplatnění reklamace je uveden v čl. III. tohoto Reklamačního řádu.

 

III. Storno - formulář na výměnu a reklamaci zboží (kliknutím stáhnete)

 

 

 

1. Kupující je povinen vyplnit STORNO - formulář na výměnu a reklamaci zboží v případě:

 

 

 

- Odstoupení od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne dodání zboží: Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze tehdy, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

 

 

 

- Vrácení chybně dodaného zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, má právo vrátit zboží do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Kupující nehradí žádný manipulační poplatek za náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží.

 

 

 

- Výměně zboží v důsledku nevyhovující velikosti zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nevyhovuje z důvodu velikosti, má právo převzaté zboží vrátit a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, a to do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Výměnu zboží lze provést pouze v případě, že to umožňují skladové zásoby prodávajícího. V opačném případě se předpokládá, že kupující odstoupil od kupní smlouvy a bude se postupovat podle prvního odstavce tohoto článku Reklamačního řádu. Kupující nehradí manipulační poplatek za náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí vyplněného formuláře spolu s dokladem o koupi a převzetí zboží nebo mu v této lhůtě oznámí, že požadované zboží nemá skladem a vyřídí žádost podle bodu 1.1 tohoto článku Reklamačního řádu.

 

 

 

- Reklamace vady zboží: Pro bližší informace viz prosím článek IV. tohoto Reklamačního řádu.

 

 

 

2. Postup při stornu - odstoupení od smlouvy - Výměně zboží

 

 

 

- Kupující je povinen uvést ve formuláři následující údaje: číslo objednávky; datum převzetí zboží kupujícím; jméno a příjmení kupujícího, rodné číslo, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo kupujícího; místo dodání zboží; adresa, na kterou má být v případě výměny dodané zboží; popis zboží, které kupující žádá vyměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží, název a číslo bankovního účtu kupujícího, název a kód banky, ve které je veden účet; datum, místo a podpis kupujícího.

 

 

 

- Kupující je povinen k formuláři přiložit originál dokladu o koupi z e-shopu batz.cz a koupené zboží v původním balení.

 

 

 

- Pokud formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi, případně, pokud zboží není zaslán prodávajícímu v původním obalu, prodávající vyzve kupujícího e- mailem na doplnění chybějících náležitostí.

 

 

 

- Pokud prodávajícímu není zaslán reklamované zboží, předpokládá se, že kupující si neuplatnil reklamaci.

 

 

 

- Pokud kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 3 dnů ode dne zaslání e-mailu od prodávajícího, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / výměny /, reklamace a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři, a to na jeho náklady.

 

 

 

- Zboží, které je předmětem vrácení / výměny / reklamace, musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / výměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem

 

vrácení / výměny / reklamace, nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

 

 

 

- Kupující je povinen kompletně vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / výměny / reklamace, na adresu sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

 

 

 

- Celková částka za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu, snížená o manipulační poplatky, bude převedena na účet kupujícího uveden ve formuláři do 7 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s kompletními požadovanými doklady as zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1 tohoto článku

 

IV. Reklamácia tovaru

 

 

 

1. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu.

 

 

 

2. Ktovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži ako záručný doklad a súčasne ako dodací list.

 

 

 

3. eklamovať možno výlučne tovar zakúpený u predávajúceho v e-shope batz.sk, ktorého kúpna cena bola uhradená v plnej výške.

 

 

 

4. Kupujúci je povinný vo formulári čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

 

 

 

5. Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

 

 

6. Reklamácia, ktorá je oprávnená, je bezplatná.

 

 

 

7. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

 

 

 

8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba, určená na opravu, je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 

 

9. Predávajúci je povinný, pokiaľ reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie.

 

 

 

10. Pri uplatnení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári.

 

 

 

11. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári.

 

 

 

V. Záverečné ustanovenia

 

 

 

1. Predávajúci odoslaním elektronickej objednávky berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude primárne založená na e-mailovej korešpondencii a z tohto dôvodu je kupujúci povinný uvádzať na všetkých dokumentoch pre kupujúceho svoju aktívnu a funkčnú e-mailovú adresu.

 

 

 

2. Záväzná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: info@batz.cz. Korešpondencia zaslaná z inej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a predávajúci za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

 

 

3. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tento Reklamačný poriadok.

 

 

 

4. Zmeny alebo doplnky tohto Reklamačného poriadku sú záväzné dňom ich zverejnenia na stránke batz.cz.

 

 

 

 

 

V Tešedíkove dňa 1. 11.2016

 

TORRA, s.r.o.

 

prevádzkovateľ e-shopu batz.cz