Zásady ochrany osobních údajů pro objednávku zaznamenanou ve formuláři technické pěny
Všeobecné právní upozornění
Vy, společnost Batz Hungary Kft., navrhujeme a vyrábíme vložky do bot (dále jen "výrobek") na základě individuálních měření. Pokud potřebujete více informací o Výrobku, navštivte prosím naše webové stránky https://batz.hu/egyeditalpbetet/.
Z důvodu návrhu a výroby Výrobku vás žádáme o poskytnutí osobních a speciálních (zdravotních) údajů. Vzhledem k jedinečnosti Výrobku zhotovujeme tlakový obraz vašeho chodidla pomocí tzv. technické pěny. Na základě tohoto otisku a vámi poskytnutých osobních a speciálních údajů vám naši pracovníci navrhnou a vyrobí správnou stélku. Pokud nám požadované údaje neposkytnete, nebudeme schopni pro vás individuální výrobek navrhnout a vyrobit.
Rádi bychom vás informovali, že individuální stélky pro osoby mladší 18 let navrhujeme a vyrábíme pouze se souhlasem zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka). Rádi bychom vás také informovali, že výrobek můžeme navrhnout a vyrobit pouze na základě objednávky osoby, která jej bude nosit, proto nemůžeme výrobek navrhnout a vyrobit jako dárek.
Název správce údajů:
Batz Hungary Kft.
Sídlo: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.<06-2-526-106/25
IČO: 14372535-2-13
E-mailová adresa: [egyeditalpbetet@batz.hu; talpbetet.infoline@batz.hu]
Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Kontaktovali jste nás za účelem objednání návrhu a výroby Výrobku, k čemuž potřebujete uzavřít smlouvu, na jejímž základě zpracováváme vaše osobní údaje. Upozorňujeme, že pro návrh a výrobu Výrobku nám musíte poskytnout také zvláštní zdravotní údaje, které zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu. Na základě výše uvedeného je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a která je uzavřena na základě vaší žádosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je Info tv. GDPR podle § 5 odst. 1 písm. a) a výslovný souhlas podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

 

Účel zpracování údajů:

 

Účelem zpracování údajů je plnění smlouvy, tj. návrh a výroba vámi objednaného výrobku. Rádi bychom vás také informovali, že máte možnost požádat o dodání do domu. Máte také možnost požádat o gravírování, v takovém případě na Výrobek vyryjeme vaše jméno nebo text dle vašeho výběru sestávající z maximálně [30] znaků výhradně v latince.
Poskytnutím telefonního čísla zákazník výslovně a bez jakéhokoli ovlivnění souhlasí s tím, že bude kontaktován zástupcem společnosti Batz Hungary Kft. maximálně dvakrát za kalendářní rok za účelem vyplnění telefonického dotazníku spokojenosti. Zákazník může vyplnění dotazníku kdykoli bez udání důvodu odmítnout. Při vyplňování dotazníku musí zástupce společnosti Batz Hungary Kft. přísně dodržovat zákonná a etická pravidla předchozího informování a také brát v úvahu práva zákazníka na soukromí a ochranu osobních údajů - zejména ochranu zvláštních (zdravotních) údajů.
Osobní a zdravotní údaje:
Abychom mohli výrobek navrhnout a vyrobit, žádáme vás o poskytnutí následujících osobních údajů:
jméno,
adresa,
pohlaví,
rok narození,
tělesná hmotnost,
výška,
velikost obuvi/nohou,
telefonní číslo,
e-mailová adresa.
Telefonní číslo je nutné, abychom s vámi mohli být v kontaktu. Upozorňujeme, že při objednání výrobku bude vygenerován osobní identifikátor. Osobní identifikátor je náhodně vygenerovaná posloupnost čísel, která byla vytvořena proto, abyste mohli sledovat návrh a výrobu Výrobku na webových stránkách https://batz.hu/egyeditalpbetet/ (k tomu si musíte vytvořit také heslo) a abychom vás během procesu návrhu a výroby Výrobku neidentifikovali jménem, takže během tohoto procesu nebude známa vaše totožnost.
Při zadání vaší e-mailové adresy vám zašleme první heslo potřebné pro přístup na webové stránky: https://batz.hu/egyeditalpbetet/. Pokud si tuto možnost nepřejete využít, nemusíte e-mailovou adresu zadávat. Pokud požadujete doručení domů, v takovém případě musíte kromě výše uvedeného uvést doručovací adresu, na které si domluvíte vyzvednutí výrobku. Kromě výše uvedeného musíte za účelem návrhu a výroby Výrobku poskytnout také zvláštní zdravotní informace, jak jsou definovány níže:
pociťujete bolest nebo nepohodlí v některé z následujících oblastí.

Pravá/levá holeň,
pravá/levá kyčel,
pravé/levé koleno,
pravý/levý kotník,
pravá/levá pata,
pravá/levá patní ostruha,
pravá/levá příčná kost,
pravý/levý vbočený palec,
pravý/levý kladívkový prst,
pravá/levá bolest podélné klenby,
pravý/levý vbočený palec,
pravý/levý puchýř,
umístění zrohovatělé kůže,
zda jste diabetik,
další poznámky, stížnosti, zlomeniny, operované nohy...
tlakový snímek chodidla.
Prosím, ve všech případech uvádějte reálné údaje. Kromě výše uvedených údajů nepožadujeme ani nepřijímáme žádné další údaje, proto prosím nezasílejte, neposkytujte ani nesdělujte žádné další osobní nebo speciální údaje.
Rádi bychom vás informovali, že pokud je stélka na míru zhotovena pro osobu mladší 18 let, je v takovém případě nutný souhlas zákonného zástupce s povolením zpracování údajů. Osoba mladší 14 let může nakupovat pouze jménem a na účet svého zákonného zástupce.
Zpracování údajů, přenos údajů
V našem internetovém obchodě zaznamenáte výše uvedené osobní a zvláštní údaje, čímž uzavřete smlouvu se společností Batz Hungary Kft. o návrhu a výrobě výrobku. Rádi bychom vás informovali, že společnost Batz Hungary Kft. uzavřela smlouvu se společností Szilárd Szociális Szövetkezet (sídlo: 1036 Budapešť, Lajos utca 93-99. Budova I. 3. patro. 12.; IČO: 01-02-054434 TIN: 24707952-2 -41), s jejímiž členy provádíme návrh a výrobu Výrobku, aby se členové Szilárd Szociális Szövetkezet mohli seznámit s Vašimi údaji. Balení Vámi objednaného Výrobku provádějí rovněž členové společností Batz Hungary Kft. a Szilárd Szociális Szövetkezet, kteří se při balení mohou dozvědět Vaše jméno, telefonní číslo a v případě požadavku na doručení do domu i Vaši doručovací adresu.
Pokud budete požadovat doručení do domu, v takovém případě předáme Vaše jméno, doručovací adresu a telefonní číslo kurýrní službě pro doručení do domu:

 

Packeta Hungary Kft
1044 Budapešť
Ezred u. 1-3 B2/11
Č.ú.: 01-09-202186
Č.ú.: 25140550-2-41
Objednávky z našeho internetového obchodu na Slovensku doručuje kurýrní služba PACKETA a zboží je možné vyzvednout v Packeta Z-boxech a Packeta Z-pointech. Kurýrní služba zašle na telefonní číslo uvedené při objednávce SMS oznámení o přesném čase doručení zboží.
Doba zpracování dat:
Upozorňujeme, že podle § 169 zákona C z roku 2000 o účetnictví musí být účetní doklady uchovávány po dobu 8 let. Upozorňujeme, že za účetní doklady se považuje samotná Smlouva (kterou je Vaše objednávka) a doklady prokazující plnění předmětu Smlouvy (kterými jsou námi navržený a vyrobený výrobek a vystavená faktura).
Na základě výše uvedeného budeme Vaše údaje uchovávat po dobu 8 let ode dne jejich poskytnutí.
Rádi bychom Vás informovali, že můžete kdykoliv vstoupit na webové stránky https://batz.hu/egyeditalpbetet/ s Vaším osobním identifikačním číslem, kde si můžete prohlédnout své realizované objednávky. Rádi bychom Vás informovali, že nemáme přístup na webové stránky https://batz.hu/egyeditalpbetet/ a nemáme přístup k údajům na nich. Váš účet vytvořený na webových stránkách https://batz.hu/egyeditalpbetet/ můžeme kdykoli odstranit na základě Vaší žádosti zaslané na některý z kontaktů uvedených v bodě 2.

Uchovávání údajů
Naše společnost Batz Hungary Kft. uchovává formulář s údaji až do konce doby zpracování údajů uvedené v bodě 7 v našem sídle, 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9, v uzamčené místnosti, jejíž klíč je uložen v trezoru. Osobní a zvláštní údaje na formuláři jsou elektronicky zaznamenány v našem systému, který poskytuje společnost Comprel Bt. (sídlo: 1135 Budapešť, Jász u. 65. 3. em. Č.: 01 06 764965, DIČ: 21959057-2-41) a jsou uloženy na provozním serveru umístěném v Evropské unii, v Německu.

 

 

Vaše práva a možnosti jejich uplatnění
Při zpracování vašich osobních údajů máte nárok na řadu práv, která můžete uplatnit zasláním žádosti na kterýkoli z kontaktních údajů společnosti Batz Hungary Kft. uvedených v bodě 2.
Právo na přístup k osobním a zvláštním údajům a jejich opravu
Máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním a zvláštním údajům, vyžádat si jejich kopii a opravit je nebo aktualizovat. V rámci práva na přístup máte právo získat následující informace:
a) účely zpracování údajů;
b) kategorie osobních údajů subjektu údajů;
c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetí zemi a v mezinárodních organizacích;
d) případně plánovanou dobu uchovávání osobních údajů;
e) právo subjektu údajů požadovat od správce opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Jsme si vědomi důležitosti této skutečnosti, proto pokud si přejete uplatnit svá práva, obraťte se na nás prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v oddíle 2.
Právo na přenositelnost údajů
Vaše osobní a zvláštní údaje jsou přenositelné, takže máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. To znamená, že své osobní a zvláštní údaje, které spravujeme, obdržíte ve formátu, který je počítačově čitelný a který můžete elektronicky předat jiné osobě. Pokud si přejete uplatnit své právo na přenositelnost údajů, obraťte se na nás prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v oddíle 2.
Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požádat o výmaz svých údajů, pokud
a) vaše osobní nebo zvláštní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo
b) pro zpracování údajů neexistuje právní základ, nebo
c) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
d) osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem, nebo
e) výmaz vašich osobních údajů je oprávněný v souladu s právními předpisy.
Podle bodu 7 těchto informací můžete požádat pouze o výmaz svého účtu, v takovém případě nás prosím kontaktujte prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v bodě 2.
Právo na omezení zpracování údajů
Můžete omezit zpracování svých osobních a zvláštních údajů, pokud
a) se domníváte, že osobní údaje, které jsou o vás vedeny, nejsou přesné, nebo
b) osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem, ale místo žádosti o jejich výmaz omezíte jejich zpracování; nebo
c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je původně shromáždili, ale vy je požadujete pro účely podání, výkonu nebo obhajoby právního nároku; nebo
d) jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů a čekáte na potvrzení, zda vaše zájmy v souvislosti s vaší námitkou převažují nad zákonným základem pro zpracování údajů.
Pokud si přejete omezit zpracování svých osobních a zvláštních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v bodě 2.
Právo vznést námitku.


Proti zpracování svých osobních a zvláštních údajů můžete kdykoli vznést námitku. Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených v bodě 2. Pokud odmítnete uplatnit své právo nebo pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste od nás obdrželi, můžete uplatnit své právo na ochranu osobních údajů u občanskoprávních soudů a také u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.